เกรดไม้

 เกรด A  (ไม่มีรอยตาไม้)   เกรด B (มีรอยตาไม้เล็กน้อย)  เกรด C (มีรอยตาไม้ปลานกลาง) 
     

เกรด AB คือ ในไม้ชิ้นงานสำเร็จ 1 แผ่น จะมีด้านหนึ่งเป็นเกรด A (ไม่มีรอยตาไม้) อีกด้านเป็น เกรด B (มีรอยตาไม้เล็กน้อย)

เกรด BB คือ ในไม้ชิ้นงานสำเร็จ 1 แผ่น จะมีทั้งสองด้านเป็นด้าน B (มีรอยตาไม้เล็กน้อย)

เกรด BC คือ ในไม้ชิ้นงานสำเร็จ 1 แผ่น จะมีด้านหนึ่งเป็นเกรด B (มีรอยตาไม้เล็กน้อย) อีกด้านเป็น เกรด C (มีรอยตาไม้ปานกลาง)

เกรด CC คือ ในไม้ชิ้นงานสำเร็จ 1 แผ่น จะมีทั้งสองด้านเป็นเกรด C (มีรอยตาไม้ปานกลาง)

Visitors: 66,602